Akademie

Wiskunde
Ons beskou Wiskunde as ‘n belangrike vak vir die opvoeding van die leerder. Dit is nie net Wiskundige beginsels en begrippe wat onderrig word nie, maar die vak help ook met probleemoplossing op ander gebiede.

Wiskundige Geletterdheid
Ons volg in hierdie vak ‘n baie praktiese benadering waarin ons leerders toerus vir die alledaagse lewe. Dit sluit in beter begrip van finansies, meting, kaartwerk, bouplanne, datahantering en waarskynlikheid.

AdMaths
Dit is ‘n ekstra vak wat by SAQA geakkrediteer is. ‘n Leerder kwalifiseer net om hierdie vak te neem as hy/sy 80% en meer in Wiskunde behaal. Dit is ‘n aparte vak.

Geografie
Geografie is ‘n aktuele vak wat die leerling insig gee in die fisiese en menslike omgewing. Daar word sterk gekonsentreer op probleemoplossing en die ontwikkeling van kritiese denke om die wêreld volhoubaar te bestuur.

Verbruikerstudie
Verbruikerstudie bestaan uit 4 komponente, nl. die verbruiker, interieur, kleding en voedsel. Al 4 komponente dra dieselfde gewig. Die leerders geniet die vak baie, veral die praktiese gedeelte. Die leerders word baie praktiese vaardighede geleer wat regdeur hulle lewe gebruik kan word.

Fisiese Wetenskap
Hierdie opvoeders is baie entoesiasties oor die vak en gebruik gereeld die tegnologie waarmee klaskamers toegerus is om lesse aan te vul. Ons poog om ‘n liefde vir die vak by leerders te kweek. Geleenthede word geskep vir deelname aan olimpiades, waarin leerders al goed presteer het. Hugenote het ook goed toegeruste laboratoriums waar leerders die geleentheid kry om self praktiese werk te doen.

Computer Applications Technology
This is the study of the integrated components of a computer system and the practical techniques for its efficient use and application to solve everyday problems.

Kuns
By die Jack Meyer-kunssentrum vind spesialisonderrig plaas in grafies, skilder, ontwerp, keramiek, juweliersontwerp en tekstiel. Vervoer na die sentrum is daagliks teen betaling beskikbaar vir graad 10-12’s. Graad 8 en 9 neem Skeppende Kunste in die skool.

Besigheidstudie
Hierdie vak rus leerders besonder goed toe met praktiese kennis vir die werksomgewing. Ons leerders is dikwels onder die top tien in die eksterne eksamen.

Lewenswetenskap
Hier word praktiese ondersoeke gedoen en leerders werk self met apparaat en chemikalieë. Tegnologie word aangewend om lesse se impak te vergroot. Die nuwe golf van navorsing en innovering is tans juis in Lewenswetenskap. Life Sciences is one of the most popular electives in the FET phase. It combines scientific and mathematical skills with a language ability. Many of our students pursue careers in Biological Sciences.

English Home Language
Home Language is challenging and stimulating and opens up much of modern culture to the students. Learners are taught to think independently and creatively and to know their own minds. The school achieves excellent results in Home Language.

English First Additional Language
In English First Additional Language we strive to encourage a love for reading and we use a variety of literature texts to enrich and empower our learners. We also use film as a teaching medium. Poetry is brought to life with interactive power point presentations.

Afrikaans Huistaal
Ons poog om leerders te help om effektiewe kommunikeerders sowel as kritiese en probleemoplossende denkers te wees, terwyl die wêreld van letterkunde vir hulle ontsluit word. Ons streef na ‘n ontspanne klasatmosfeer, gesonde wisselwerking tussen onderwyser en leerder en die aanwending van tegnologie om die vak lewendig te maak.

Afrikaans Addisionele Taal
‘n Veilige en ontspanne klasatmosfeer word geskep waar leerders kan waag en groei in vaardighede en vertroue. Die fokus is ook in ‘n groot mate op effektiewe kommunikasie.

Geskiedenis
Leerders leer om oor lewensbelangrike kwessies te redeneer. Die klasse is kleiner en daarom het leerders die vrymoedigheid om hul opinies te lug. Hulle leer om groot hoeveelhede inligting baas te raak en dan deur opstelle en langvrae weer te gee.

Rekeningkunde
Ons Rekeningkunde-opvoeders bied ook EBW in graad 8 en 9 aan en weet dus hoe om die leerders toe te rus vir die senior fase – iets wat by baie ander skole nie gebeur nie.

Ingenieursgrafika en -ontwerp
IGO is ‘n internasionaal erkende vak wat beide akademiese en tegniese toepassings het binne die konteks van meganiese en siviele tegnologie. Dit gee die leerders die geleentheid om grafies te kommunikeer, projekte uit te voer deur ontwerpprosesse en ontwikkeling van verskillende instrument- en vryhandtekentegnieke en vaardighede.

Drama and Music
Drama and Music can be taken as matric subjects (7th subject) or as extra-curricular activities. As the lecturers are performing artists themselves, the quality is of an exceptional standard.

Ekonomie
Hierdie gewilde vak word vanaf 2019 aangebied. Dit versterk die agtergrond van leerders wat besigheid as studieveld wil doen.

Vakke

GRAAD 8 EN 9

 1. Afrikaans Huistaal / Afrikaans Eerste Addisionele Taal
 2. English Home Language / English First Additional Language
 3. Wiskunde
 4. Sosiale Wetenskappe: Geskiedenis
 5. Sosiale Wetenskappe: Geografie
 6. Natuurwetenskappe
 7. Ekonomiese en Bestuurswetenskappe
 8. Tegnologie
 9. Skeppende Kunste
 10. Lewensoriëntering

GRAAD 10

 1. Mathematics or Maths Literacy
 2. Afrikaans Huistaal / Afrikaans Eerste Addisionele Taal
 3. English Home Language / English First Additional Language
 4. Physical Science, Business Studies, Geography, Consumer Studies
 5. Life Science, CAT, Consumer Studies, Engineering Graphics and Design
 6. Accounting, Geography, Consumer Studies, CAT
 7. Life Orientation

GRAAD 11

 1. Wiskunde of Wiskundige Geletterdheid
 2. Afrikaans Huistaal of Afrikaans Eerste Addisionele Taal
 3. English Home Language or English First Additional Language
 4. Fisiese Wetenskap, Rekenaartoepassingstegnologie, Besigheidstudie, Geografie, Verbruikerstudie
 5. Lewenswetenskap, Rekenaartoepassingstegnologie, Verbruikerstudie
 6. Rekeningkunde, Geografie, Verbruikerstudie, RTT
 7. Lewensoriëntering

GRAAD 12

 1. Mathematics or Maths Literacy
 2. Afrikaans Huistaal of Afrikaans Eerste Addisionele Taal
 3. English Home Language or English First Additional Language
 4. Physical Science, CAT, Business Studies, Geography
 5. Life Science, CAT, Consumer Studies
 6. Accounting, Geography, Consumer Studies, History, CAT
 7. Life Orientation

Graad 10 – 12:

Verpligtend / Compulsory:

 1. Wiskunde of Wiskunde Geletterdheid / Mathematics or Mathematical Literacy
 2. Afrikaans Huistaal of Afrikaans Eerste Addisionele Taal
 3. English Home Language or English First Additional Language
 4. Lewensoriëntering / Life Orientation

Enige drie van die volgende vakke / Any three of the following subjects:

 1. Fisiese Wetenskappe / Physical Sciences
 2. Lewenswetenskappe / Life Sciences
 3. Geskiedenis / History
 4. Geografie / Geography
 5. Verbruikerstudies / Consumer Studies
 6. Rekenaartoepassingstegnologie (RTT) / Computer Application Technology (CAT)
 7. Ingenieursgrafika en ontwerp (IGO) / Engineering Graphics and Design (EGD)
 8. Rekeningkunde / Accounting
 9. Besigheidstudies / Business Studies
 10. Ekonomie (Slegs Graad 10) / Economics (Only Grade 10)
 11. Kuns (Word by Jack Meyer Kunssentrum geneem) / Art (Taken at the Jack Meyer Art Centre)
 12. Musiek / Music

VOORWAARDES:

KUNS: Kuns is onderworpe aan keuring. Die skoolverskaf vervoer teen ‘n vasgestelde tarief van R200 per kwartaal.

INLIGTINGSTEGNOLOGIE: Inligtingstegnologie kan SLEGS as ’n ekstra vak geneem word. Dit is onderworpe aan die aflê en slaag van ’n aanleg-/vaardigheidstoets. Inligtingstegnologie kan slegs geneem word saam met Wiskunde en nie saam met Wiskunde Geletterdheid nie.

WISKUNDE, FISIESE WETENSKAP EN REKENINGKUNDE: Wiskunde, Fisiese Wetenskap en Rekeningkundee is begripsvakke. ‘n Gemiddeld van minstens 50% in graad 9 word aanbeveel. Wiskunde is ‘n voorvereiste as Fisiese Wetenskap geneem wil word.

MATRIKULASIEVRYSTELLING: Matrikulasievrystelling het verval. Tersiêre inrigtings stel elk hul eie vereistes tot toelating. Leerlinge moet self by inrigtings aanklop vir inligting. ‘n Minimum van 4 vakke waarin kode 4 (50—59%) bereik is, is ‘n vereiste vir toelating tot universiteitstudies.

ADDISIONELE VAKKE (VOO): Doen navraag hieroor by die voorligter. Enige goedgekeurde departementele vak wat ‘n leerder as ‘n ekstra vak wil neem.

TOESTEMMING TOT DIE NEEM VAN ADDISIONELE VAKKE:

 1. Die addisionele vak moet tot voordeel van die leerder wees.
 2. Die leerder moet voldoen aan die kriteria soos deur die skool bepaal vir die neem van ‘n addisionele vak.
 3. Die koste verbonde aan die neem van ‘n addisionele vak moet deur die ouer/voog gedra word.
 4. Die vak deur die leerder gekies, mag slegs na skool geneem word.
 5. Indien ‘n vak geneem word wat wel deur Hugenote Hoërskool aangebied word, word die skool se vraestelle en toetse geskryf. Hierdie reëling geld slegs indien ‘n leerder 2 vakke binne 1 vakkeusegroep wil neem.
 6. Die vak wat die leerder kies, moet ‘n erkende vak wees wat deur die Departement geëksamineer word.
 7. Die aanvang vir die begin van ‘n addisionele vak is gr. 10. Slegs in uitsonderlike gevalle mag ‘n leerder met ‘n addisionele vak in gr. 11 begin.
 8. Die Graad 12-leerders moet die eksamen in die addisionele vak saam met die ander 6 vakke in November skryf. Indien die tye bots, word die eksamen in die addisionele vak tydens die volgende Maart-eksamen geskryf. Die leerders reël onderling met die opvoeder oor eksamentye wat almal pas.
 9. Om die groottotaal te bereken, word die twee tale, Wiskunde/Wiskundige Geletterdheid en LO plus die punte van die 3 beste vakke in berekening gebring.
 10. Die vakonderwyser in die addisionele vak sien toe dat evaluering in die addisionele vak plaasvind soos deur die skool bepaal en dat jaarpunte en/of praktiese punte bygereken word soos deur die sillabus vereis word. Hy/sy voorsien die punte aan die skool op tye soos deur die skool bepaal.
 11. Die leerder se ouers aanvaar volle verantwoordelikheid t.o.v. die keuse van ‘n onderwyser vir sy kind se addisionele vak, aankoop van handboeke en alle ander reëlings.
 12. Die minimum gemiddelde persentasie vir die neem van ‘n addisionele vak is 70%. 13. Die leerder moet minstens 50% in ‘n sesde vak (swakste) van skool behaal.
 13. Benewens die gemiddelde % geld ‘n verskeidenheid ander faktore wat ook in aanmerking geneem word voor goedkeuring.