Akademie

Die skool spog met ‘n personeelkorps waarvan die meerderheid spesialiste is in hul veld deur nagraadse studies. Almal is altyd bereid om die ekstra myl te loop vir die leerders.  Hulle betrokkenheid by ander skole en departementele afdelings, soos die merk en opstel van nasionele vraestelle, die skryf van handboeke en die aanbied van telematiese klasse, gee hulle meer kundigheid in hulle veld, wat tot leerders se voordeel strek.  Huguenot regards academics as our first priority.  We promote hard work and dedication to achieve excellence.

Afrikaans Huistaal
Ons poog om leerders te help om effektiewe kommunikeerders sowel as kritiese en probleem-oplossende denkers te wees, terwyl die wêreld van letterkunde vir hulle ontsluit word. Ons streef na ‘n ontspanne klasatmosfeer, gesonde wisselwerking tussen onderwyser en leerder en die aanwending van tegnologie om die vak lewendig te maak.

Afrikaans Addisionele Taal
Die kweek van effektiewe kommunikeerders en kritiese denkers is ‘n prioriteit.  Om met begrip te lees is ‘n vaardigheid wat in elke vakgebied aangewend kan word.  ‘n Veilige en ontspanne klasatmosfeer word geskep waar leerders kan waag en groei in vaardighede en vertroue.   Ons streef daarna om Afrikaans aanloklik as spreektaal te maak.

English Home Language
Home Language is challenging and stimulating and opens up much of modern culture to the students. Learners are taught to think independently and creatively and to know their own minds. The school achieves excellent results in Home Language.

English Additional Language

The English language has a great reach and influence and English is taught all over the world, therefore we aim to encourage speaking and reading proficiency in the classroom. This allows learners to become more comfortable with the language. 

In addition, we strive to encourage a love for reading and we use a variety of literature texts to enrich and empower our learners.   We also use film as a teaching medium, whilst poetry is brought to life with interactive PowerPoint presentations and discussions. In English First Additional Language we strive to encourage a love for reading and we use a variety of literature texts to enrich and empower our learners. We also use film as a teaching medium. Poetry is brought to life with interactive PowerPoint presentations.

Wiskunde
Ons beskou Wiskunde as ‘n belangrike vak vir die opvoeding van die leerder.  DIt is nie net belangrik vir die toekomstige wetenskaplikes en ingenieurs nie, maar help ook met die ontwikkeling van vaardighede soos ontleding van data en herkenning van patrone.  Bestudering van Wiskunde gee vir jou die vaardighede om krities te dink en te redeneer.

Mathematical Literacy
We follow a very practical approach to empower learners and equip them for life after school. We work with concepts such as finances, measuring, map work, building plans and probability.

Admaths
Dit is ‘n ekstra vak wat by SAQA geakkrediteer is. ‘n Leerder kwalifiseer net om hierdie vak te neem as hy/sy 80% en meer in Wiskunde behaal. Die vak kan dmv kontaksessies en aanlyn geneem word. Dit word beskou as ‘n aparte vak. Vir die leerders wat ‘n bietjie verder as die Wiskunde op skool wil bestudeer, is Admaths ‘n ideale vak. www.admaths.co.za

Lewensoriëntering
Lewensoriëntering is ‘n baie diverse vak met verskillende onderwerpe wat behandel word.  Dit fokus op areas soos beroepsontwikkeling en vakkeuses, godsdienstige verdraagsaamheid, studiemetodes, ontwikkeling van verhoudings, waardes en geloofstelsels van elke individu in sy/haar gemeenskap en samelewing. Van hierdie onderwerpe bied psigo-sosiale ondersteuning vir ons leerders in hierdie uitdagende tye.  Life Orientation is the space where the connection with the self can be explored and where the ongoing and developmentally appropriate de-construction and re-construction of the self can be articulated and addressed.  Lewensoriëntering berei die leerder voor vir die ewig veranderende wêreld.  The mix of skills taught creates a stronger need for psychologically orientated skills than one might expect in a technological and knowledge orientated society.

Life Sciences

Life Sciences is regarded as one of the core subjects in the FET curriculum and is an important academic subject for research, especially in Agricultural Sciences, Biological Sciences, Ecology and Medicine. Hier word egter ook praktiese ondersoeke gedoen en leerders werk self met apparaat en chemikalieë. Tegnologie word aangewend om lesse se impak te vergroot. Die nuwe golf van navorsing en innovering is tans juis in Lewenswetenskap.  Life Sciences is one of the most popular electives in the FET phase. The subject requires a high level of thinking as it combines scientific and mathematical skills with a language ability. Many of our students pursue careers in Biological Sciences.

Geskiedenis
Leerders leer om oor lewensbelangrike kwessies te redeneer.  Die klasse is kleiner en daarom het leerders die vrymoedigheid om hul opinies te lug. Hulle leer om groot hoeveelhede inligting baas te raak en dan deur opstelle en langvrae weer te gee.

Rekeningkunde
Volgens navorsing in 2021 deur die regering is Rekeningkundige vaardigheid op die lys van SA se skaarsste vaardighede. Ons vakspan streef daarna om leerlinge van die belangrikheid van Rekeningkunde en die toepassingsterreine in ons samelewing bewus te maak. Ons bied ook EBW in graad 8 en 9 aan en weet dus hoe om die leerders toe te rus vir die VOO-fase – iets wat by baie ander skole nie gebeur nie.

Computer Application Technology
This is the study of the integrated components of a computer system and the practical techniques for its efficient use and application to solve everyday problems.

Geography
Geografie is reg rondom jou en word elke dag gebruik; vanaf die weervoorspelling, jou GPS, die mense om jou, die berge rondom jou tot die kos op jou tafel. Goeie kombinasies in vakke soos Ekonomie, Lewens-wetenskappe en Fisiese Wetenskap help met loopbane in Geografie soos:  meteoroloog, argeoloog, geograaf, kartograaf, geoloog, klimatoloog, vulkanoloog, om net ‘n paar te noem.

Fisiese Wetenskap
In Fisika en Chemie (die twee komponente van Fisiese Wetenskappe) poog ons om natuurlike verskynsels te voorspel en te verklaar.  Ons fokus daarop om kritiese denke en fyn waarnemingvermoë by leerders te ontwikkel.  Hugenote het goed toegeruste laboratoriums waar leerders die geleentheid kry om self te eksperimenteer. Tegnologie word ingespan om teoretiese kennis met praktiese voorbeelde toe te lig. 

Physical Education
Physical Education forms part of the Life Orientation curriculum. In the component, Human Movement Kinetics, we focus on the four elements in the development of the child: speed, stamina, skills and coordination. These elements are evaluated through a series of assessments. Physical Education contributes to the holistic development of the child.

Ingenieursgrafika en -ontwerp
Ingenieursgrafika en -ontwerp is ‘n internasionaal erkende vak wat beide akademiese en tegniese toepassings het binne die konteks van meganiese en siviele tegnologie.  Dit gee die leerders die geleentheid om grafies te kommunikeer, projekte uit te voer deur ontwerpprosesse en ontwikkeling van verskillende instrument- en vryhandtekentegnieke.

Verbruikerstudie
Verbruikerstudie is ‘n vak wat jou toegang gee tot universiteitstudies en ook alternatiewe naskoolse geleenthede wat leerders toerus met praktiese vaardighede om ‘n entrepreneur te wees in die produksie van kwaliteit bemarkbare produkte. Verbruikerstudie fokus op die ontwikkeling van kennis om leerders toe te rus om verantwoordelike verbruikers van voedsel te wees en kennis te hê oor voeding en dieëtverwante siektes, kleding en behuising, terwyl hulle hulpbronne optimaal en op ‘n volhoubare manier gebruik.

Besigheidstudie
Die vak behels die kennis, vaardighede en waardes wat van uiterste belang is vir ingeligte, produktiewe, etiese en verantwoordelike deelname in die formele en informele ekonomiese sektore. Besigheidstudies as vak behels sakebeginsels, teorie en praktyk wat die grondslag vorm van entrepreneursinisiatiewe, lewensvatbare ondernemings en ekonomiese groei.

Economics
Economics is a dynamic and future-oriented subject where current economic matters are investigated and discussed, such as the influence of interest rates, prices (e.g. petrol/gold), inflation, exchange rates, globalisation, environmental sustainability, etc. We equip learners with knowledge on the state of our own country’s economy as well as the global economy. It forms part of various study choices and careers such as Financial, Logistics,  Business, Law, Project Management, Economist, Entrepreneurship, and many more study fields.

Kuns
By die Jack Meyer-kunssentrum vind  spesialisonderrig plaas in grafies, skilder, ontwerp, keramiek, juweliers-ontwerp en tekstiel.  Vervoer na die sentrum is daagliks teen betaling beskikbaar vir graad 10-12’s. Graad 8 en 9 neem Skeppende Kunste in die skool.

Musiek
Musiek as vak (Skeppende Kuns:  Musiek Graad 8-9 en as volwaardige vak in Graad 10-12) behels instrumentale onderrig asook ‘n teoretiese komponent. Dit word gedurende skooltyd aangebied en ook as buitemuurs in die middag.   Die volgende instrumente word aangebied: klavier, klarinet, fluit, saksofoon, trompet, tromboon, Franse horing, baskitaar, slagwerk (drumkit) en elektroniese klavier (keyboard). Leerders word vir UNISA, Rock and Pop, Rockschool, Trinity en Royal Schools se eksamens ingeskryf. Konserte, prysuitdelings, kunswedstryde en vele meer is aktiwiteite waar ons leerders blootstelling kry.

Inligtingstegnologie (IT)
Inligtingstegnologie – IT – word as ‘n ekstra vak by Laborie in die Paarl geneem na ‘n keuringsproses in graad 10. Indien plek op die bus na kunssentrum beskikbaar is, kan leerders daarvan gebruik maak teen betaling.

Skeppende Kuns
Graad 8 en 9 neem Skeppende Kunste en kies 2 van 3 opsies: Kuns, Drama en Musiek. Indien ‘n leerder enige een of meer van hierdie opsies as ‘n vak vir die NSS-eksamen wil neem, is dit raadsaam om vroeg reeds die regte kombinasie te kies.

Drama
Drama can be taken as an extra subject (8th subject) for the NSC as well as an extra-curricular activity.  Drama will increase your self-esteem and confidence, teaching the skills of listening, negotiating and communicating. Drama opens up new dimensions of emotional experiences. By observing other people’s creative processes and products, it can assist you in accessing emotions, along with understanding different ways of interpreting and understanding information. Drama teaches students how to become critical consumers, rather than just passive viewers. As the lecturers are performing artists themselves, the quality of teaching  is of an exceptional standard.  

Vakke

GRAAD 8 EN 9

 1. Afrikaans Huistaal / Afrikaans Eerste Addisionele Taal
 2. English Home Language / English First Additional Language
 3. Wiskunde
 4. Sosiale Wetenskappe: Geskiedenis
 5. Sosiale Wetenskappe: Geografie
 6. Natuurwetenskappe
 7. Ekonomiese en Bestuurswetenskappe
 8. Tegnologie
 9. Skeppende Kunste
 10. Lewensoriëntering

GRAAD 10

 1. Mathematics or Maths Literacy
 2. Afrikaans Huistaal / Afrikaans Eerste Addisionele Taal
 3. English Home Language / English First Additional Language
 4. Physical Science, Business Studies, Geography, Consumer Studies
 5. Life Science, CAT, Consumer Studies, Engineering Graphics and Design
 6. Accounting, Geography, Consumer Studies, CAT
 7. Life Orientation

GRAAD 11

 1. Wiskunde of Wiskundige Geletterdheid
 2. Afrikaans Huistaal of Afrikaans Eerste Addisionele Taal
 3. English Home Language or English First Additional Language
 4. Fisiese Wetenskap, Rekenaartoepassingstegnologie, Besigheidstudie, Geografie, Verbruikerstudie
 5. Lewenswetenskap, Rekenaartoepassingstegnologie, Verbruikerstudie
 6. Rekeningkunde, Geografie, Verbruikerstudie, RTT
 7. Lewensoriëntering

GRAAD 12

 1. Mathematics or Maths Literacy
 2. Afrikaans Huistaal of Afrikaans Eerste Addisionele Taal
 3. English Home Language or English First Additional Language
 4. Physical Science, CAT, Business Studies, Geography
 5. Life Science, CAT, Consumer Studies
 6. Accounting, Geography, Consumer Studies, History, CAT
 7. Life Orientation

Graad 10 – 12:

Verpligtend / Compulsory:

 1. Wiskunde of Wiskunde Geletterdheid / Mathematics or Mathematical Literacy
 2. Afrikaans Huistaal of Afrikaans Eerste Addisionele Taal
 3. English Home Language or English First Additional Language
 4. Lewensoriëntering / Life Orientation

Enige drie van die volgende vakke / Any three of the following subjects:

 1. Fisiese Wetenskappe / Physical Sciences
 2. Lewenswetenskappe / Life Sciences
 3. Geskiedenis / History
 4. Geografie / Geography
 5. Verbruikerstudies / Consumer Studies
 6. Rekenaartoepassingstegnologie (RTT) / Computer Application Technology (CAT)
 7. Ingenieursgrafika en ontwerp (IGO) / Engineering Graphics and Design (EGD)
 8. Rekeningkunde / Accounting
 9. Besigheidstudies / Business Studies
 10. Ekonomie (Slegs Graad 10) / Economics (Only Grade 10)
 11. Kuns (Word by Jack Meyer Kunssentrum geneem) / Art (Taken at the Jack Meyer Art Centre)
 12. Musiek / Music

VOORWAARDES:

KUNS: Kuns is onderworpe aan keuring. Die skoolverskaf vervoer teen ‘n vasgestelde tarief van R200 per kwartaal.

INLIGTINGSTEGNOLOGIE: Inligtingstegnologie kan SLEGS as ’n ekstra vak geneem word. Dit is onderworpe aan die aflê en slaag van ’n aanleg-/vaardigheidstoets. Inligtingstegnologie kan slegs geneem word saam met Wiskunde en nie saam met Wiskunde Geletterdheid nie.

WISKUNDE, FISIESE WETENSKAP EN REKENINGKUNDE: Wiskunde, Fisiese Wetenskap en Rekeningkundee is begripsvakke. ‘n Gemiddeld van minstens 50% in graad 9 word aanbeveel. Wiskunde is ‘n voorvereiste as Fisiese Wetenskap geneem wil word.

MATRIKULASIEVRYSTELLING: Matrikulasievrystelling het verval. Tersiêre inrigtings stel elk hul eie vereistes tot toelating. Leerlinge moet self by inrigtings aanklop vir inligting. ‘n Minimum van 4 vakke waarin kode 4 (50—59%) bereik is, is ‘n vereiste vir toelating tot universiteitstudies.

ADDISIONELE VAKKE (VOO): Doen navraag hieroor by die voorligter. Enige goedgekeurde departementele vak wat ‘n leerder as ‘n ekstra vak wil neem.

TOESTEMMING TOT DIE NEEM VAN ADDISIONELE VAKKE:

 1. Die addisionele vak moet tot voordeel van die leerder wees.
 2. Die leerder moet voldoen aan die kriteria soos deur die skool bepaal vir die neem van ‘n addisionele vak.
 3. Die koste verbonde aan die neem van ‘n addisionele vak moet deur die ouer/voog gedra word.
 4. Die vak deur die leerder gekies, mag slegs na skool geneem word.
 5. Indien ‘n vak geneem word wat wel deur Hugenote Hoërskool aangebied word, word die skool se vraestelle en toetse geskryf. Hierdie reëling geld slegs indien ‘n leerder 2 vakke binne 1 vakkeusegroep wil neem.
 6. Die vak wat die leerder kies, moet ‘n erkende vak wees wat deur die Departement geëksamineer word.
 7. Die aanvang vir die begin van ‘n addisionele vak is gr. 10. Slegs in uitsonderlike gevalle mag ‘n leerder met ‘n addisionele vak in gr. 11 begin.
 8. Die Graad 12-leerders moet die eksamen in die addisionele vak saam met die ander 6 vakke in November skryf. Indien die tye bots, word die eksamen in die addisionele vak tydens die volgende Maart-eksamen geskryf. Die leerders reël onderling met die opvoeder oor eksamentye wat almal pas.
 9. Om die groottotaal te bereken, word die twee tale, Wiskunde/Wiskundige Geletterdheid en LO plus die punte van die 3 beste vakke in berekening gebring.
 10. Die vakonderwyser in die addisionele vak sien toe dat evaluering in die addisionele vak plaasvind soos deur die skool bepaal en dat jaarpunte en/of praktiese punte bygereken word soos deur die sillabus vereis word. Hy/sy voorsien die punte aan die skool op tye soos deur die skool bepaal.
 11. Die leerder se ouers aanvaar volle verantwoordelikheid t.o.v. die keuse van ‘n onderwyser vir sy kind se addisionele vak, aankoop van handboeke en alle ander reëlings.
 12. Die minimum gemiddelde persentasie vir die neem van ‘n addisionele vak is 70%. 13. Die leerder moet minstens 50% in ‘n sesde vak (swakste) van skool behaal.
 13. Benewens die gemiddelde % geld ‘n verskeidenheid ander faktore wat ook in aanmerking geneem word voor goedkeuring.